КОНКУРЕНТНО ПРАВО

„Манев&Партнърс“ има богата и дългогодишна практика в сферата на конкурентното право и защитата от нелоялна конкуренция. В кантората работят едни от най-изявените специалисти в областта, които освен практически постижения имат и принос в изясняване на научните аспекти на законодателството в областта на конкуренцията.

Услугите, които „Манев&Партнърс“ предлага в сферата на конкурентното право, включват:

1. Консултации в областта на конкурентното право на Република България и антитръстовото законодателство на ЕС

(Регламент на Съвета (ЕО) № 1/2003 относно прилагането на правилата за конкуренция, предвидени в чл. 81 и 82 от Договора за създаване на Европейската общност, Регламент на Съвета (ЕО) № 139/2004 за контрола на концентрации между предприятия, Регламент на Комисията (ЕО) № 2790/1999  за прилагането на член 81, параграф 3 от Договора за категориите вертикални споразумения и съгласувани практики и др.), и по-конкретно консултации, свързани със:

  • забранени споразумения, решение на сдружения на предприятия и съгласувани практики (картели);
  • злоупотреба с монополно и господстващо положение на пазара;
  • концентрация на стопанска дейност;
  • нелоялна конкуренция.

2. Процесуално представителство пред Комисията за защита на конкуренцията по преписки, свързани с нарушения на Закона за защита на конкуренцията, както и в производства по получаване на разрешения при концентрация на стопанска дейност и в производства по уведомления за освобождаване на споразумения, решения и съгласувана практика от забраната по чл. 9 от ЗЗК.

3. Процесуално представителство пред Върховния административен съд в производства по обжалване на решения на Комисията по защита на конкуренцията.